Abba's House Ministries International, Inc. logo

Our Connections

Abba's House is a part of Network Ekklesia International under the apostolic leadership of Dutch Sheets.

Others folks we are aligned with:

Clay Nash - The CityGate with Purpose

Ron Teal - Ron Teal Ministries - on FB

Ken Malone - Forerunner Ministries

Lynn Alderson - Pray Georgia

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon